Wij hechten bij Re-Mind BV veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor Re-Mind BV en de medewerkers van Re-Mind BV met maatschappelijke zetel te Burgemeester Schinkelstraat 40, 8500 Kortrijk en met ondernemingsnummer BE 0671.536.938.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Re-Mind BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens op onze website?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

 • Het reageren op ingevulde contactformulieren.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen).
 • Het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

ALGEMEEN

 • De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via info@re-mind.be.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt verplicht gevraagd naar de naam en het e-mailadres, alsook het onderwerp en de eigenlijke reden van contactname, het bericht. Optioneel wordt gevraagd naar de gemeente en het telefoonnummer.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Re-Mind BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam ouder(s), naam en voornaam van (de) kind(eren), adres, telefoonnummer ouder(s), gsm-nummer ouder(s) (en ev. kind(eren)), e-mailadres ouder(s) (en ev. kind(eren)), geboortedatum kind(eren), rijksregisternummer ouder(s) en kind(eren).

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 • Re-Mind BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij mogelijks gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en dossier-|project-|kampopvolging,
 • het verzorgen van de internetomgeving, nl. webhosting, e-mailbeheer en software inschrijvingen
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, e-mailmarketing en uitnodigingen

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wijziging privacyverklaring

Re-Mind BV kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • Alle personen die namens Re-Mind BV van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Re-Mind BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Vragen hierover kan je mailen naar info@re-mind.be.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.